Flaggen Fahnen flag, flags banderas, bandera drapeaux nationaux bandiera, bandiere bandeira, bandeiras
Menu

Flaga Stany Zjednoczone Ameryki

Stany Zjednoczone Ameryki Flaga

Stany Zjednoczone Ameryki Flaga

9.809.155 km²
293.027.571
Ameryka Północna i Ameryka Środkowa
10:19 (wysokosc x szerokosc)


Znaczenie / origin / opis Stany Zjednoczone Ameryki-Flaga:

Flaga Stanów Zjednoczonych jest "Star-Spangled Banner" zwany (Polish Star-Spangled Banner, Stars and Stripes nickname). Sk?ada si? on z 7 czerwonych i 6 White Stripes do reprezentowania 13 krajów za?o?ycielskich, z niebieskim polu flagi ("Gosch") w lewym górnym rogu ekranu, który obecnie ma 50 bia?ych gwiazd reprezentuje 50 stanów USA. Zgodnie z § 2 ustawy z flag? Stanów Zjednoczonych po otrzymaniu innego pa?stwa ze skutkiem od czynno?ci 4-sza Lipca (Dzie? Niepodleg?o?ci), kolejna gwiazda doda?.

Kolory czerwony, bia?y i niebieski maj? swoje ?ród?o w Union Jack jak flaga angielskich kolonii. Jego symbolika w gwiazdy i paski to: bia?y dla czysto?ci i niewinno?ci (czysto?? i niewinno??), czerwony za dzielno?? i odporno?? (waleczno?? i odporno??), a niebieski do czujno?ci, wytrwa?o?ci i sprawiedliwo?ci (czujno?ci, wytrwa?o?ci, sprawiedliwo?ci)

Flaga b?dzie ?piewane hymnu Stanów Zjednoczonych, The Star-Spangled Banner. W dniu 14 Czerwca zobowi?za?a tam Flag Day ("Dzie? Flagi"), ale tylko w Pensylwanii i Samoa Ameryka?skie (17 czerwca) jest ?wi?tem narodowym.

Origins i historia American Flag

W czasie ruchów niepodleg?o?ciowych i niepokojów w Late 18th Wieku, nie by?y w trzynastu kolonii angielskich w Ameryce ró?nymi banderami rewolucji jako symbol wspólnoty. Jednym z najwa?niejszych z tych flag mo?e by? równie? postrzegane jako poprzednik pierwszego Flaga Unii by? Synowie Flaga Liberty z 1775 roku. By?a u?ywana przez Sons-of-Liberty-dzia?aczy wykaza? jedno?? kolonii. Sk?ada? si? pocz?tkowo z dziewi?ciu pionowe paski, które na przemian w kolorze czerwonym i bia?ym. Te paski by?y prawdopodobnie za dziewi?? kolonii, które przes?a?y przedstawicieli do Kongresu Stamp Act 1765, by? na publicznych demonstracjach przeciwko brytyjskiej ustawy skarbowej. Potem by?a flaga sk?ada si? z trzynastu paskami teraz równie? barwione na przemian.

Podczas pierwszych lat rewolucji wzrasta? poprzez flaga Kontynentalnym, który jest równie? znany jako flaga Grand Union. By?a ona oparta na Synów flaga Liberty z 13 bia?ych i czerwonych pasków i równie? brytyjsk? Union Jack w marynarki gniazda. Aby móg? przez zszycie bia?e pasy stosunkowo ?atwo wytwarzane z Red Ensign z Royal Navy. Od flag ma ogromne podobie?stwo do tego z British East India Company, by? czasami podejrzewa?, ?e to konstrukcja Continental Flag Godfather. Gdzie flaga by?a faktycznie jej wygl?d nie b?dzie ju? w konkluzji. ??

Drugi Kongres Kontynentalny przyj?? w dniu 14 Czerwiec 1777, czyli rok po Deklaracji Niepodleg?o?ci w Filadelfii, rezolucji z wygl?dem flagi Stanów Zjednoczonych. Ona powiedzia?a, ?e ??flaga ma trzyna?cie paski, które s? barwione na przemian czerwony i bia?y. W uzupe?nieniu do jedno?ci pa?stwa s? reprezentowane przez trzyna?cie gwiazd, które znajduj? si? w niebieskim polu. Ani uk?ad gwiazd, ani liczba jego promienie zosta?a ustawiona tak, ?e pocz?tkowo da? niektóre interpretacje flagi. Wi?c gwiazdy zosta?y u?o?one w rz?dach, na przyk?ad, lub ko?o, jak w konstrukcji udaj?c od Elizabeth (Betsy) Ross, krawcowa z flaga Filadelfia. Projekt ten jest dzisiaj, ale cz?onkowie Kongresu i co-sygnatariuszem Deklaracji Niepodleg?o?ci, Francis Hopkinson nadana. Równie? w jego konstrukcji, która jest w zwi?zku z tym o nazwie Francis Hopkinson flaga, marynarki Jack 13 bia?ych gwiazd roz?o?onych kolumnach wy?wietlane na niebieskim tle. Trzyna?cie paski zosta?y zachowane.

W latach 1795 i 1814 by?y Vermont i Kentucky do Unii, tak, ?e flaga by?a ju? 15 gwiazd i 15 paski, które zosta?y u?o?one w rz?dach. Wysadzili wojn? 1812 roku nad Fort McHenry w Baltimore Harbor i natchnionego Francis Scott Key (1779/43), w nocy z 13 Do utworu, Star-Spangled Banner, 1931 prawa przez Kongres jako hymnu wrze?nia 1813th Flag of Fort Sumter, 1861.

1818, Kongres postanowi? ograniczy? liczb? pasków na 13, ale z drugiej strony dla ka?dego nowo dodanego stanu na 4 Lipiec wstawi? po do??czeniu nowej gwiazdy. O powstawaniu gwiazd i ich kolor (bia?y lub z?oto, szczególnie w czasie wojny domowej), nie zosta?a podj?ta kontrol?. Dlatego pojawi? si? w 19. Wieku, ró?ne flagi, ka?dy z innym uk?adzie gwiazd w górnym lewym rogu, np. Wielkiej Flag? hotel od 1837 roku, kiedy gwiazdy by?y u?o?one w formie Big Star, czy Fort Flaga Sumter, na pocz?tku wojny domowej 1861 wybuch?a i pokaza? gwiazdy w kszta?cie diamentu. Najbardziej uderzaj?cy wzór zawiera? projekt 38 ??Flaga gwiazda 1877, w którym gwiazda centralna (dla Colorado) zosta? otoczony przez dwa pier?cienie gwiazd.

Do 1912 r., rysunek by? (w tym czasie) teraz 48 gwiazdek w formie serialu i jego kolor bia?y do ??oficjalnego standardu.

1942 r. Kongres uchwali? ustaw? (United States Flag Code, Public Law 77-826), który wymaga sta?ej kodeks post?powania w sprawie post?powania z flag? - w tym pr?dko?ci, przy której jest on podniesiony i dogoni? i gdy w czasie zaj?? szkolnych zosta? wci?gni?ta w szko?ach jest.

1953 pozwoli?o na zmian? tego kodu, aby wywiesi? flag? Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Stars and Stripes.

Na 4 Lipca 1960 roku, flaga zosta?a ostatnio zmieniona po 3 Alaska i na 21 stycznia 1959 Sierpnia 1959 do 49. Hawajach lub 50 Pa?stwo Stanów Zjednoczonych zosta?y zg?oszone.

W dniu 31 Maja 2002 r., sekretarz marynarki Gordon R. Anglia, First Navy Jack o?wiadczy? oficjalny gniazdo marynarki United States Navy w wojnie z terrorem.Mapa Stany Zjednoczone Ameryki
Informacje krajowe Stany Zjednoczone Ameryki